PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

Ministerstvo životného prostredia chce zmeniť spôsob rozdeľovania financií z Environmentálneho fondu. Po novom síce skončí viac prostriedkov z predaja emisií vo fonde ale rozhodovať o stovkách miliónov eur má sám minister. Klimatická koalícia, Priatelia Zeme - CEPA a VIA IURIS začali zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej navrhujú zachovať princíp percentuálneho rozdelenia financií, o ktorých sa rozhoduje transparentne a nie politicky.
piatok, 17 máj 2024 07:05
Reakcia na komunikáciu Ministerstva životného prostredia ohľadom vymenovania nového riaditeľa Envirofondu. Bratislava, 13. marca 2024 - Klimatická koalícia vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby prestal vytvárať falošných nepriateľov z ochranárov a radšej začal pracovať na Pláne obnovy a odolnosti. Envirorezort je aktuálne v plnení tohto mechanizmu najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Vláda by mala urýchlene pristúpiť k náprave a to najmä v podobe pokračovania reforiem a hľadania ciest na odstránenie prekážok v plnení cieľov. Neodborným prístupom by mohlo Slovensko prísť o viac ako 3 miliardy eur[1].
streda, 13 marec 2024 13:22
Materiál vznikol za účelom vytvorenia podnetov do diskusie o možných prístupoch a riešeniach k zlepšeniu energetickej hospodárnosti obývaných objektov v marginalizovaných rómskych osídleniach (najmä v segregovaných) na jeseň 2023. Jeho účelom je stručne načrtnúť súčasnú situáciu v tejto špecifickej skupine (avšak bez ambície vyčerpávajúco a komplexne zhodnotiť celkovú situáciu na Slovensku), identifikovať základné problémy infraštruktúry na bývanie v takýchto osídleniach (najmä technické a energetické) a predstaviť potenciálne opatrenia.
piatok, 29 december 2023 09:40
Štúdia poskytuje technicko-ekonomické posúdenie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody v rámci projektu Prestupné bývanie – Luník IX. V štúdii sú detailnejšie rozobraté štyri varianty riešenia: Variant 1 – kachľová pec, elektrické vykurovacie káble, elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody. Variant 2 – individuálne tepelné čerpadlá so zásobníkom na teplú vodu v každej bytovej jednotke. Variant 3 – ústredné tepelné čerpadlo pre bytový dom. Variant 4 – ústredná kotolňa s kotlami na pelety pre bytový dom.
štvrtok, 21 december 2023 15:16
Konkrétnou sociálnou výzvou, na ktorú by jednou z odpovedí mohla byť podpora rozvoja energetických komunít, je energetická chudoba. Tá je prirodzene previazaná s ďalšími výzvami týkajúcimi sa dostupnosti zamestnania, bývania a ďalších verejných služieb. Vzhľadom na rôznorodosť definícií a ukazovateľov sa úroveň na Slovensku nachádza medzi 5 až 19%, pričom ide predovšetkým o samoživiteľov, mnohopočetné domácnosti, ako aj dôchodcov. Špecifickou skupinou sú marginalizované rómske komunity (MRK), kde úroveň energetickej chudoby podľa posledných zistení prieskumu EU SILC MRK dosahuje až 50%. Aj keď členmi a zriaďovateľmi energetických komunít môžu byť obyvatelia bytových a rodinných domov ako aj podniky, v prípade zamerania sa…
štvrtok, 02 november 2023 06:27
Bratislava, 25. august 2023. Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje kľúčový dokument k zvládnutiu klimatickej zmeny. Aby bol Integrovaný národný energeticko klimatický plán (INEKP) účinným nástrojom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, mal by podľa Klimatickej koalície a Slovenskej klimatickej iniciatívy obsahovať dostatočné ciele pre obnoviteľné zdroje energie a jasné konkrétne kroky na znižovanie emisií v sektore energetiky a dopravy. Prvý návrh aktuálnej verzie plánovalo MH SR odoslať Európskej komisii tento týždeň.
štvrtok, 31 august 2023 08:43
Ministerstvo hospodárstva aktualizuje kľúčový dokument pre klímu a energiu bez verejnosti a požaduje pripomienky bez zverejnenia akýchkoľvek podkladov. Zmenu prístupu k zapájaniu verejnosti do tvorby energetického a klimatického plánu žiada od ministra hospodárstva Petra Dovhuna Klimatická koalícia spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami z Európskej únie.
piatok, 16 jún 2023 09:42
Strana 1 z 5

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search