PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Podpora biodiverzity v Programe rozvoja vidieka

utorok, 26 august 2014 13:24

Program rozvoja vidieka je programový dokument, ktorý bude podkladom pre rozdelenie 2,079 miliardy eur do roku 2020, z ktorých budú profitovať predovšetkým sektory poľnohospodárstva, lesníctva a slovenský vidiek v širšom zmysle. Jedným z cieľom programu je aj udržateľný manažment prírodných zdrojov, vrátane zachovania biodiverzity.

Napriek preukázateľnej potrebe investovať do ochrany biodiverzity, či už z pohľadu jej významu pre samotné poľnohospodárstvo (opeľovanie, biologická kontrola škodcov) alebo medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, návrh PRV predložený pracovnej skupine začiatkom roka 2014 bol z tohto pohľadu absolútne nedostatočný a bol dokonca krokom späť v porovnaní s PRV 2007-2013. V podstate obsahoval len jedno opatrenie, ktorého cieľom bolo priamo ochrana prírody a to podpora ochrany prírodných a polo-prírodných biotopov.

Avšak vďaka intenzívnej práci platformy Agro-ekofórum a expertov a otvorenosti rezortu pôdohospodárstva rokovať o návrhoch MVO, konečný návrh PRV obsahuje viaceré opatrenia, ktorých cieľom je podpora hospodárenia priaznivého k ochrane prírody. Konkrétne ide o opatrenie na ochranu dropa veľkého, ktoré bolo súčasťou PRV 2007 - 2013. Medzi nové opatrenia patria podpora ochrany biotopov sysľa pasienkového a podpora na zakladanie multifunkčných biopásov (pre hmyz a vtáctvo) v intenzívne využívanej krajine našich nížin.

Medzi pozitíva patrí aj zaradenie leso-environmentálnych platieb, čiže podpora hospodárenia v lesoch v súlade s prírodou. Avšak rozpočet a celkové nastavenie tohto opatrenia značne limitujú jeho potenciál. Okrem toho v územiach Natura 2000 s 5. stupňom ochrany, lesníci dostanú kompenzáciu za bezzásahový režim.

Napriek mnohým pozitívam, niet veľa dôvodov na optimizmus. Kľúčovým problémom zostáva nedostatočné financovanie opatrení na ochranu biodiverzity, ktoré predstavuje iba 3,81 percenta z rozpočtu PRV. Takže existuje vážna obava, že bez toho, aby navrhované opatrenia boli dostatočne financované a realizované na oveľa väčšej ploche územia, nový PRV neprinesie zásadne zlepšenie z pohľadu ochrany biodiverzity.

Koncom augusta dostalo Slovensko od Európskej komisie list s pripomienkami k návrhu PRV, po ktorom budú pokračovať rokovania o jeho konečnom obsahu. Schválenie sa predpokladá v novembri 2014.

Tatiana Nemcová (SOS Birdlife) 

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search