Čo je (trvalo) udržateľný rozvoj?

"Udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale že sme si ju požičali od našich detí."

Pojem udržateľný rozvoj nestačí

"Po více než dvacetileté „kariéře“ konceptu udržitelného rozvoje ve veřejném prostoru lze kriticky zhodnotit, že „[v] kontextu prohlubujících se globálních environmentálních problémů nebyl diskurs ‚udržitelného rozvoje‘ […] schopen poskytnout zastřešující politiky a radikální změnu chování, která je potřebná na individuální i kolektivní úrovni. Stále žijeme ve světě nekontrolovaného konsumerismu, excesivní materiální spotřeby a závislosti na fosilních palivech.“ (Martinez-Alier et al. 2010:1741)" Zdroj a viac informácií: Udržitelný nerůst

"O oživení radikálního étosu se pokouší koncept udržitelného nerůstu (sustainable degrowth), který získává váhu v rámci eko-sociálního hnutí i akademické debaty v posledním desetiletí."

"Nerůst lze stručně definovat jako „sociálně spravedlivé postupné snižování produkce a spotřeby, které zvyšuje lidskou spokojenost a zlepšuje ekologické podmínky na lokální i globální úrovni, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu“
Zdroj a viac informácií: Eva Fraňková, Naďa Johanisová: Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci?

Nízkouhlíková ekonomika ako riešenie hospodárskej, ekologickej krízy a adaptácia na klimatickú zmenu?

"Nízkouhlíková ekonomika je nový koncept postupne vytláčajúci blednúci odkaz trvalo udržateľného rozvoja, s ktorým sa kvôli jeho všeobjímajúcej podstate a komplexnosti politici nikdy nedokázali naplno stotožniť. Aspoň nie do takej miery, ktorá by zaručila serióznejšie aplikovanie jeho princípov v praxi. "
Pozrite celý článok Miroslav Mojžiš: Nízky uhlík

Ďalšie zdroje k udržateľnému rozvoju

* udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby,
* proces, v ktorom využívanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny sú všetky vo vzájomnej harmónii a podporujú tak súčasný ako aj budúci potenciál napĺňať ľudské potreby a nároky.

Pozrite si prečo rast HDP nie je dostatočne dobrým cieľom?

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.