PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

Organizácia PDCS organizuje sériu pracovných stretnutí so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie transparentnosti a dôveryhodnosti neziskového sektora, a tým aj zlepšenie spolupráce s verejnou správou a prístupu MNO k verejným zdrojom. V máji 2014 sa konala fókusová skupina, ktorej cieľom bolo identifikovať prekážky vyplývajúce zo súčasného mechanizmu prerozdeľovania verejných zdrojov a formulovanie možností ich odstránenia. Práve prebiehajúce pracovné stretnutia sú zamerané na pilotné overenie návrhu modelu akreditácie, resp, podkladu pre obsahové nastavenie informačného systému, ktorý bol doteraz vytvorený.   Prvá časť workshopu bude venovaná prezentácii navrhovaného modelu so zdôvodnením tejto predbežnej voľby. Druhá časť stretnutia bude venovaná…
pondelok, 06 október 2014 13:29
Portál právnych predpisov zverejnil na svojej stránke informáciu o pripomienkovom konaní Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020. Pripomienkové konanie je otvorené do 25.9. 2014. Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje 22.9. o 10 hodine koordinačné stretnutie MVO, na ktorých bude zbierať podnety a pripomienky od MVO. Ak máte nejaké pripomienky, ktoré by ste chceli predložiť, dajte nám vedieť, prípadne sa ozvite priamo na Úrade splnomocnenca.  
štvrtok, 18 september 2014 08:55
Komisia zverejnila manuál pre vybrané druhy fondov EÚ, v ktorom sa zameriava na sledovanie biodiverzity vo fondoch, teda na minimalizovanie negatívnych a maximalizovanie pozitívnych vplyvov. Zameriava sa na celý rprojektový cyklus - výzvy, návrh projektu, výber projektu, jeho vykonanie a monitorovanie. Príručka je určená jednotlivým členským štátom a ich národným a regionálnym inštitúciám. Bližšie informácie nájdete v anglickom jazyku na stránke komisie.
piatok, 12 september 2014 10:53
Program rozvoja vidieka je programový dokument, ktorý bude podkladom pre rozdelenie 2,079 miliardy eur do roku 2020, z ktorých budú profitovať predovšetkým sektory poľnohospodárstva, lesníctva a slovenský vidiek v širšom zmysle. Jedným z cieľom programu je aj udržateľný manažment prírodných zdrojov, vrátane zachovania biodiverzity. Napriek preukázateľnej potrebe investovať do ochrany biodiverzity, či už z pohľadu jej významu pre samotné poľnohospodárstvo (opeľovanie, biologická kontrola škodcov) alebo medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020, návrh PRV predložený pracovnej skupine začiatkom roka 2014 bol z tohto pohľadu absolútne nedostatočný a bol dokonca krokom späť v porovnaní s PRV…
utorok, 26 august 2014 13:24
Priatelia Zeme-CEPA organizujú 14. augusta 2014 od 9 hodiny seminár o lokálnej energetike. Seminár uzatvorí dvojročné projektové aktivity Priateľov Zeme-CEPA a jeho cieľom je načrtnúť ďalšie kroky. Predstaví sa na ňom jedinečný on-line program, ktorý samosprávam umožní jednoducho archivovať a spracovávať veľké množstvo kľúčových energetických a ďalších údajov, sledovať vývoj vlastnej energetiky a zároveň rýchlo aktualizovať energetické zámery. Seminár je určený najmä zástupcom samospráv Severné Podpoľanie, RENTAR, Podpoľanie a Čiernohronský mikroregión ako aj iným predstaviteľom verejných inštitúcií (CHKO Poľana, Výbor NRSR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo, Slovenská inovačná a energetická agentúra). Hlavné témy: inteligentná energetika na Poľane - kľúčová téma…
pondelok, 04 august 2014 09:12
  Dňa 2. júna 2014 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie prípravy operačného programu "Efektívna verejná správa". Poradkyňa ministra vnútra, Rut Erdélyiová predstavila programový koncept operačného programu Efektívna verejná správa pripravovaný pre programové obdobie 2014 - 2020. Je dôležité upozorniť najmä na nesplnené ex-ante kondicionality OP EVS, 5 zo 6 podkritérií. Boli vymenované aj podkritériá, ktoré sú zároveň odporúčanými témami pre projektové zámery a prvé výzvy a námety na dopracovanie aj našich projektových zámerov. Tieto témy by mali byť minimálne v prvých výzvach preferované. Slovensko musí všetky kondicionality splniť do roku 2016.…
piatok, 04 júl 2014 07:38
Vláda Slovenskej republiky na svojich zasadnutiach 16.4.2014 a 14.5. 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 - 2020. V tejto podobe sa operačné programy posielajú do Európskej komisie na proces formálneho schvaľovania. Na tejto úrovni máme ešte možnosť ovplyvniť znenie a podobu operačných programov. Ak máte nejaké pripomienky a máte chuť prispieť aj svojim vstupom, ozvite sa nám. Operačný program Efektívna verejná správa http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23533 Operačný program Integrovaná infraštruktúra  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23393  Integrovaný regionálny operačný program  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23539  Operačný program Kvalita životného prostredia  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421  Operačný program Ľudské zdroje  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23534  Program rozvoja vidieka  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538  Operačný program Technická pomoc  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23536  Operačný program…
štvrtok, 12 apríl 2012 02:01
Strana 5 z 5

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search